Рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Це Положення регулює склад, порядок і строки розкриття на фондовому ринку регулярної (квартальної, річної), особливої інформації, інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю, інформації в повідомленні про проведення загальних зборів емітентами цінних паперів та подання її до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, інформації, що міститься в проспекті емісії (інформації про випуск іпотечних сертифікатів цінних паперів) та звіті про результати розміщення (звіті про підсумки випуску іпотечних сертифікатів цінних паперів емітентами цінних паперів.

Дія цього Положення поширюється на емітентів цінних паперів та на іноземних емітентів - нерезидентів, у тому числі міжнародні фінансові організації, цінні папери яких розміщені та/або допущені до обігу на території України.

Дія цього Положення не поширюється на емітентів державних цінних паперів, інвестиційних сертифікатів, акцій корпоративних інвестиційних фондів, які уклали договори про управління активами таких корпоративних інвестиційних фондів з компаніями з управління активами.

На емітентів облігацій місцевих позик поширюються вимоги цього Положення в частині розкриття регулярної річної інформації.

 

З повним, актуальним на даний час текстом цього закону можна ознайомитись за посиланням http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z2180-13?test=XX7MfyrCSgkyR6wIZiP8UoCHHI4dIs80msh8Ie6