Розкриття інформації на ринку цінних паперів в Україні

Важливим чинником ефективного функціонування та розвитку фондового ринку є розкриття його учасниками інформації з дотриманням відповідних правил і стандартів. Становлення системи розкриття інформації на фондовому ринку України важливе як для пожвавлення внутрішнього інвестиційного клімату, так і для залучення іноземних інвестицій. Усе це ставить у практичну площину проблему прозорості ринку цінних паперів, підтверджуючи актуальність питання повного та своєчасного оприлюднення інформації емітентами цінних паперів.

Найбільша частина відносин на фондовому ринку складається навколо цінних паперів. Їх емітенти зобов'язані регулярно розкривати інформацію про результати власної діяльності, що регулюється Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦФПР від 03.12.2013 року №2826. Дія цього Положення поширюється на емітентів цінних паперів та на іноземних емітентів - нерезидентів, у тому числі міжнародні фінансові організації, цінні папери яких розміщені та/або допущені до обігу на території України.

Види інформації, що обов’язкова до розкриття:

  • регулярна квартальна інформація;
  • регулярна річна інформація;
  • особлива інформація;
  • інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю;
  • інформація в повідомленні про проведення загальних зборів емітентами цінних паперів та подання її до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
  • інформація, що міститься в проспекті емісії (інформація про випуск іпотечних сертифікатів) цінних паперів та звіті про результати розміщення (звіті про підсумки випуску іпотечних сертифікатів) цінних паперів емітентами цінних паперів.